بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت و عزت نفس زنان سرپرست خانوار

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت  و عزت نفس زنان سرپرست خانوار انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق  نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی منطقه پنج تهران بود که به شکل تصادفی انتخاب شدند. پس از فراخوان حدود 80 زن سرپرست، پرسشنامه‌های هویت شخصی(ICQ) و عزت نفس کوپراسمیت(CSEQ)که ابزار سنجش این پزوهش بودند، به آن‌ها ارائه شد. نمونه‌ای به حجم 42 نفر از زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره)، که پایین‌ترین نمرات پرسشنامه‌های سنجش را کسب کرده بودند به شکل تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. 14 نفر در گروه آزمایش با رویکرد واقعیت درمانی، 14 نفر در گروه آزمایش با رویکرد فمینیستی (1 نفر ریزش مشاهده شد)  و 14 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. جلسات مشاوره گروهی برای گروه واقعیت درمانی 9 جلسه و برای گروه فمینیستی 10 جلسه تعیین و برگزار شد. پس از جمع‌آوری داده ها به منظور بررسی تاثیر مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار تاثیرگذار بوده و لی تفاوت معناداری بین اثرگذاری این دو رویکرد بر هویت گروه‌ها دیده نشد. اگرچه در مورد مشاوره گروهی فمینیستی بر تغییر عزت‌نفس گروه‌ها تفاوت معنا داری مشاهده نگردید، اما مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر عزت نفس گروه تاثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها