مدل معادلات ساختاری حجاب و عفاف (مطالعه موردی: دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏های استان همدان)

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور همدان

2 دانشگاه بوعلی‫ سینای همدان همدان

چکیده

چکیده هدف از این مقاله که بر گرفته از یک طرح پژوهشی است، بررسی ابعاد حجاب و عفاف (آگاهی، باور و التزام عملی) و طراحی مدل معادلات ساختاری آن در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در استان همدان می‌باشد. روش مورد استفاده پیمایشی و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از یک نمونه 1069 نفری از دانش‌آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و طبقه‌ای تصادفی گردآوری شده است. مهمترین نتیجه این مطالعه آن است که رابطه دو سویه حجاب و عفاف یک رابطه مثبت و معنادار است؛ یعنی بر هم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می‌پذیرند. اما اثر مدل عفاف بر حجاب (74/0) بیشتر از اثر مدل حجاب بر عفاف (64/0) می‌باشد و شاخص‌های برازش آن قوی‌تر و مناسب‌تر می‌باشند. بر اساس نتایج تحلیل معادلات ساختاری مهمترین معرف متغیر مکنون عفاف، باور است و پس از آن به ترتیب، التزام عملی و آگاهی قرار دارند. همچنین معرف‌های متغیر مکنون حجاب به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: التزام عملی، باور و آگاهی.

کلیدواژه‌ها