مقایسه کمال‌گرایی،تعلل و مسئولیت‌پذیری در دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر اهواز به تفکیک جنس

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

چکیده هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه ساده و چندگانه کمال‌گرایی، تعلل و مسئولیت‌پذیری در دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت معلم شهر اهواز بود. آزمودنی‌ها 200 نفر از دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر اهواز بودند (100 دختر و 100 پسر)، که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش عبارتند از: مقیاس کمال‌گرایی اهواز (APS)، مقیاس تعلل شوارزر، اسمیتز و دی‌هل و مقیاس مسئولیت‌پذیری (CPI-RE). نتایج تحقیق با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد در گروه دانشجویان دختر بین تعلل و مسئولیت‌پذیری رابطه منفی، بین تعلل وکمال‌گرایی رابطه مثبت و بین کمال‌گرایی و مسئولیت‌پذیری رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. در گروه دانشجویان دختر بین تعلل و مسئولیت‌پذیری رابطه منفی و بین تعلل و کمال‌گرایی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد و بین کمال‌گرایی و مسئولیت‌پذیری رابطه منفی معنی‌دار وجود ندارد. همچنین در گروه دانشجویان دختر و پسر از میان متغیرهای پیش بین تنها کمال‌گرایی پیش‌بینی‌کننده برای تعلل دانشجویان می‌باشد و مسئولیت‌پذیری نقشی در پیش‌بینی سایر متغیرها ندارد.

کلیدواژه‌ها