بررسی رابطه عوامل فرهنگی خانواده با خشونت علیه زنان در شهرستان قروه

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به عنوان طرحی توصیفی - همبستگی و با هدف سنجش میزان خشونت علیه زنان و عوامل فرهنگی مرتبط با آن انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل با دو قومیت کرد و ترک تشکیل می­ دادند که تعداد 640 نفر  از آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی (18/67 درصد کرد و82/32 درصد ترک ) انتخاب شدند.  ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود که بعد از برآورد اعتبار( از طریق تحلیل عاملی) و پایایی ( از طریق آلفای کرونباخ) در بین پاسخگویان توزیع شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها ( آزمون ها ی t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس ) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که تفاوت معناداری بین  میزان خشونت در اقوام کرد و ترک وجود ندارد. اعتقاد مرد به پدرسالاری، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی زوجین از عوامل تأثیرگذار بر میزان خشونت علیه زنان است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره بیانگر این است که  متغیرهای مستقل (عوامل فرهنگی) وارد شده بر مدل قادر هستند 45% از تغییرات متغیر وابسته (خشونت علیه زنان) را تبیین کنند و اعتقاد مرد به پدرسالاری بیشترین تأثیر و آداب و رسوم کمترین تأثیر را بر میزان خشونت دارا هستند.

کلیدواژه‌ها