بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی دربین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س)

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی باهوش هیجانی دربین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س) شهر تهران که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل می­باشند انجام گرفته شده است،ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:پرسشنامه هوش معنوی ناصری با 97 سوال و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن با 90 سوال که به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش(هوش معنوی، هوش هیجانی) بر روی نمونه پژوهش که شامل 202 نفر از دختران دانشجومی ­باشد اجرا گردیده، به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش آماری همبستگی استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد که بین هوش معنوی وهوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد به این معنی که هر چه افراد از هوش   معنوی بالاتری برخوردار باشند از نظر هوش هیجانی نیز در سطح بالاتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها