بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی زنان سرپرست خانوار شاغل و زنان عادی شاغل شهرستان ساری در سال 1388

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی واحدخمینی شهر

چکیده

چکیده هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه سلامت روانی زنان سرپرست خانوارشاغل و زنان عادی شاغل شهرستان ساری در سال 1388 است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع علی – مقایسه ای می ­باشد . جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را  تعداد  12500 نفر از زنان سرپرست خانوارشاغل و زنان عادی شاغل شهرستان ساری تشکیل می­ دهند. نمونه آماری مورد نظردر این تحقیق را 380 نفر از زنان سرپرست خانوارشاغل و زنان عادی شاغل تشکیل می­ دهند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده وپرسشنامه دراختیار آنها قرار داده شده است. روش ­های آماری استفاده شده، روش آمار توصیفی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و  شامل فراوانی ، درصد ، میانگین ، میانه،انحراف استاندارد و واریانس است. همچنین از روش های آمار استنباطی مانندآزمون T تست در تجزیه و تحلیل استفاده  شده است. ابزار مورد استفاده،  تست پرسشنامه سلامت روانی می­ باشد. یافته ها: نتیجه حاصل از فرضیه  اول، نشانگر آن است که علائم اضطراب و اختلال در زنان سرپرست خانوارشاغل  بیشتر از زنان عادی شاغل  می باشد. درفرضیه دوم نتیجه حاصل نشان داد که از لحاظ آماری بین میزان اختلال کارکردهای اجتماعی بین زنان عادی شاغل  و سرپرست خانوارشاغل  در سطح 5% تفاوت معناداری وجود دارد و میزان اختلال کارکردهای اجتماعی زنان سرپرست خانوارشاغل  بیشتر از زنان عادی شاغل می باشد. درفرضیه سوم نتیجه حاصل نشان داد از لحاظ آماری بین میزان افسردگی زنان عادی شاغل  و زنان سرپرست خانوارشاغل در سطح 5% تفاوت معناداری وجود دارد و میزان افسردگی  در زنان سرپرست خانوارشاغل  بیشتر از زنان عادی شاغل  می باشد.

کلیدواژه‌ها