دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1396 (788) 
1. ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان

صفحه 7-30

سعید ده یادگاری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ هادی بستام؛ نبی الله الیاسی


3. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و هیجان‌محور بر بهبود سازگاری و تعهد زناشویی زوجین

صفحه 49-70

فیروزه زنگنه مطلق؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ حمید رضا حاتمی


4. فرا تحلیل مطالعات خشونت شوهران علیه زنان در ایران

صفحه 71-97

پرویز بگرضایی؛ حبیب الله زنجانی؛ سیف الله سیف اللهی


6. الگوی جامع خانواده تراز در اندیشه اسلامی

صفحه 120-148

محمدرضا تقوی پور؛ محسن اسماعیلی؛ سیاوش صلواتیان