دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، آبان 1395 (727) 
تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

صفحه 33-47

جواد خدادادی سنگده؛ خدابخش احمدی؛ فروغ آموستی؛ مصطفی خانزاده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ مجتبی حقانی


تعیین کننده‌های رفتار باروری زنان گروههای مذهبی شیعه و اهل سنت

صفحه 71-97

سید محسن سعیدی مدنی؛ حامد کریمی؛ اردشیر جلیلیان؛ محمدعلی آرمند