تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

نویسندگان

1 تهران

2 بقیه الله

3 خوارزمی تهران

4 شهید چمران

5 علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه عملکرد خانوادگی در افراد با حجاب برتر، حجاب معمولی و حجاب ضعیف صورت گرفت. طرح پژوهش توصیفی و از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از تمامی دختران و زنان بالای 15 سال کشور که 2868 نفر از آنها به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس عملکرد خانواده و پرسشنامه جمعیت‌شناختی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌ تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد خانواده و نوع حجاب وجود دارد (001/0p

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، خدابخش؛ بیگدلی، زهرا؛ مرادی، آزاده؛ سید اسماعیلی، فتح االله (1389). رابطه اعتقاد به حجاب و آسیب‌پذیری فردی، خانوادگی و اجتماعی. مجله علوم رفتاری. شماره 2: 97 تا 102.
 2. احمدی، خدابخش؛ فتحی آشتیانی، علی؛ عرب‌نیا، علی‌رضا (1385). بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی. شماره 5: 55 تا 67.
 3. ثنائی، باقر؛ علاقبند، ستیلا؛ فلاحتی، شهره؛ هومن، عباس (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
 4. حسینی بهشتی، نرجس السادات؛ فرحبخش، کیومرث؛ فاتحی زاده، مریم السادات (1391). بررسی و مقایسه میزان به‌کارگیری آموزه‌های اسلامی خانواده محور در خانواده سالم و آشفته. مجله روانشناسی و دین. شماره 1: 61 تا 67.
 5. خدادادی سنگده، جواد؛ احمدی، خدابخش؛ آموستی، فروغ (1394). عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده‌های نظامی، یک مطالعه کیفی. فصلنامه روانشناسی نظامی. شماره 21: 51 تا 62.
 6. خدادادی سنگده، جواد؛ نظری، علی محمد؛ خدابخش، احمدی؛ حسنی، جعفر (1394). تجارب والدین موفق در مورد زمینه‌های خانواده سالم: یک پژوهش کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. شماره 2: 178 تا 190.
 7. زین آبادی، مرتضی (1386). جامعه پذیری حجاب. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان. شماره 38: 181 تا 218.
 8. محسن‌زاده، فرشاد (1383). بررسی رابطه بین کارایی خانواده و فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.
 9. Ahmadi, Kh.; Khodadadi Sangdeh, J.; Aminimanesh, S; Mollazamani, A; & Khanzade, M. 2013. The Role of Parental Monitoring and Affiliation with Deviant Peers In Adolescents’ Sexual Risk Taking: Toward an Interactional Mode. Int J High Risk Behav Addict 2(1): 22-7.
 10. Amato, P. R., & Keith, B. 2011. Parental divorce and Adult well-being: A Meta- Analysis. Journal of Marriage and Family 53(1):43-58.
 11. Dai, L., & Wang, L. 2015. Review of Family Functioning. Open Journal of Social Sciences 3(12), 134.
 12. Derayeh, M. 2010. Depiction of woman in Iranian cinema, 1970s to Present. Women’s Studies International Forum 33:151-158.
 13. Douki, S., Zineb, B., Nacef, F., & Halberich, U. 2007.Women’s mental health in the Muslim World: cultural, religious, and social issuese. Journal of Affective Disorders 102, 177189.
 14. Droogsma, R. A. 2007. Redefining hijab: American Muslim women’s standpoint on veiling. Journal of Applied communication 35, 249-319.
 15. Dudley, M., & Kosinski, F. 2006. Religiosity and marital satisfaction: A research note. Review of Religious Research 32(1), 78-86.
 16. Dunkel, M. T., Davidson, D., & Qurashi, S. 2010. Body satisfaction and pressure to be thin in younger and older Muslim and non-Muslim women: The role of western and non-western dress preferences.Journal Body Image 7:56-65.
 17. Goldenberg, I. & Goldenberg, H. 2005.Family therapy: an overview(5th ed.). pacific Grove Brooks/Cole.
 18. Ingram, J. R. 2010. Money stories of successful long-term married couples. ProQuest Dissertations and Theses. texaswoman,s university.
 19. Kamla, R. 2012. Syrian women accountants attitudes and experiences at work in the context of globalization. Accounting , Organization and Society 37:188-205.
 20. Meldrum. R. C; Young. J. T. N; & Weerman. F. M. 2009. Reconsidering the Effect of Self-Control and Delinquent Peers: Implications of Measurement for Theoretical Significance. Journal of Research in Crime and Delinquency 46(3): 353-376.
 21. Mott, F.L., Kowalaeski-Jones, L., & Menaghan, E.G. 2002. Paternal Absence And Child Behavior: Does Children’s Gender Make A Difference? Journal Of Marriage And The Family 59, 103-118.
 22. Murphy, J.S., Nalbone, D.P., Wetchler, J.L., & Edwards, A.B. 2015. Caring for Aging Parents: The Influence of Family Coping, Spirituality/Religiosity, and Hope on the Marital Satisfaction of Family Caregivers. American Journal of Family Therapy 43(3): 238-250.
 23. Peterson, R., Stephen. 2009. FAMILIES FIRST: Keys to Successful Family Functioning Family Roles. Virginia Cooperative Extension, publication 350-093.
 24. Samani, S. 2005. Family process and content model. Paper presented in International Society for Theoretical Psychology Conference, 20-24 June, Cape Town, South Africa.
 25. Shaw, D.S., Winslow, E.M., & Flanagagan, C. 2006. A Prospective Study Of The Effects Of Marital Status And Family Relations On Young Children’s Adjustment Among African American And European American Families. Child Development 70, 792-755.
 26. Shoemaker. D. J. 2010. Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Delinquent Behavior. 6th ed. New York: Oxford University Press.
 27. Singer. M. I; Flannery. D. J; Guo. S; Miller. D; & Leibbrandt. S. 2004. Exposure to violence, parental monitoring, and television viewing as contributors to children’s psychological trauma. Journal of Community Psychology 32: 489–504.
 28. Skeer, M., McCornick, M., Normal, S.T., Buka, S.L., & Gilman, S.E. 2009. A Prospective Study of Familial Conflict Psychological Stress and the Development of Substance Use Disorders in Adolescence. Drug and Alcohol Dependence 104(1-2): 65-72.
 29. Spilman, S.K., Neppl, T.K., Donnellan, M.B., Schofield, T.J., Conger, R.D. 2013. Incorporating Religiosity into a Developmental Model of Positive Family Functioning across Generations. Developmental Psychology 49(4): 762-774.
 30. Ulker, A. 2008. Mental health and life satisfaction of young Australians: The role of family background. Australian Economic Papers, 2, 199-218.
 31. Wilmoth, J.D., Blaney, A.D., Smith, J.R. 2015. Marital Satisfaction, Negative Interaction, and Religiosity: A Comparison of Three Age Groups. Journal of Religion, Spirituality & Aging 27(2/3): 222-240.