دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، مرداد 1395 (690) 
بررسی مقایسه‌ای ازدواجهای پایدار رضایتمند و ازدواجهای در حال جدایی (مطالعه کیفی)

صفحه 7-39

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ احمد برجعلی


ویژگیهای روانسنجی مقیاس ایمان در رابطه زناشویی

صفحه 123-150

یاسر رضاپور میرصالح؛ اکبر آقایانی چاوشی؛ علی ملازمانی؛ مصطفی صابری