خانواده سالم: کنکاشی در ملاکهای همسر مطلوب از دیدگاه پسران و دختران

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اولویتهای ملاک خانواده سالم در دختران و پسران انجام شد؛ بدین وسیله 169 دانشجو (75 نفر دختر و 94 نفر پسر) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ ملاک خانواده سالم بررسی شدند که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و داده‌های پژوهش با استفاده از آزمونهای فریدمن و خی‌دو تحلیل شد. یافته‌ها حاکی بود که بین دختران و پسران در بیشتر ملاکهای خانواده سالم تفاوت معناداری وجود دارد. در مطالعه حاضر این الگوها و دلالتهای آنها مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که شناسایی ملاکهای خانواده سالم از دیدگاه دختران و پسران دانشجو می‌تواند در شناخت ما از ملاکهای خانواده سالم و در نهایت در ارتقای سطح ساختار خانواده‌ها در جامعه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. باقی نصرآبادی، علی ( 1387). جامعه شناسی خانواده. تهران: نشر دانشگاه جامع علمی کاربردی.
 2. بنی جمال، شکوه السادات؛ یزدی، سید منوره؛ نفیسی، غلامرضا (1383). ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواد‌ها در رابطه با ویژگیهای روانی ـ اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. شماره 3: 143 تا170.
 3. حیدری، جبار؛ جعفری، هدایت؛ افضلی، محمدعلی؛ محمدپور تهمتن، رضا علی؛ محمودی، قهرمان (1387). معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان مجرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله پرستاری. شماره 3: 55 تا62.
 4. رجبی، غلامرضا؛ بخشی‌پور، باب‌اله؛ عباسی، قدرت‌اله (1393). بررسی و مقایسه نظریه همسان همسری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. شماره 4: 673 تا 689.
 5. سحابی، جلیل؛ خانی، سعید؛ خانی، اسعد (1392). الگوهای ازدواج و ارتباط آن با رضایت زناشویی؛ مورد مطالعه دانشجویان همسردار دانشگاه آزاد واحد سنندج. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان. شماره 4: 77 تا 112.
 6. شهیدی، محسن؛ یوسفی، فایق (1387). بررسی مشکلات و معیارهای ازدواج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1378. فصلنامه طب و تزکیه. شماره 10: 4 تا10.
 7. عابدی، داریوش؛ فرحبخش، کیومرث (1380). بررسی ملاک انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله علوم پزشکی. شماره 39: 34 تا 42.
 8. عباس‌زاده، محمد؛ بهی، مهدی؛ دربندی، محمد علی؛ یوسفی، محمود؛ جمال زاده، فیصل (1389). بررسی معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1387. فصلنامه رستمیه. شماره 3: 80 تا 88.
 9. فتحی آشتیانی، علی؛ احمدی، خدابخش (1383). بررسی ازدواج‌های موفق و ناموفق در بین دانشجویان. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار. شماره 11: 9 تا 16.
 10. نصیرزاده، راضیه؛ رسول‌زاده طباطبایی، کاظم. (1388). معیارهای فیزیکی انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه‌های تهران. اصول بهداشت روانی. شماره 1: 41 تا 50.
 11. Benson, R. (2002). Biblical Principles for marriage. June 2002. Available from: http://www.mm.aaa.net.au.
 12. Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1–49..
 13. Buss, D. M., et al. (1990). International preferences in selecting mates: A study of 37cultures.Journal of Cross-Cultural Psychology, 21, 5–47.
 14. Buss, D. M., Shackelford, T. K., Kirkpatrick, L. A., & Larsen, R. J. (2001).Ahalfcentury of American mate preferences: The cultural evolution of values. Journal of Marriage and the Family, 63, 491–503.
 15. Chang, L., et al. (2010). Chinese mate preferences: Cultural evolution and continuity across a quarter of a century. Journal of Personality and Individual Differences, 50:678–683.
 16. Escorial S, Martin-Buro C. (2012). The Role of Personality and Intelligence in Assortative Mating.The Spanish Journal of Psychology, 15, 2: 680-687.
 17. Friedman M et al (2003) Family Nursing Research, Theory and Practice. ٥th edition. New Jersey. Pearson Education, Inc.
 18. Furnham A (2009). Sex Difference in Mate Selection Preference.Personality and Individual Differences. 47:262-267.
 19. Goodwin, R., Tinker, M. (2001). value priorities and preferences for a relationship partner. Journal of Personality and Individual Differences, 32 1339–1349.
 20. Gustavsson L, Johnsson JL, Uller T (2008). Mixed Support for Sexual Selection Theories of Mate Preferences in the Swedish Population. Evolutionary Psychology, 6: 575-585.
 21. Khallad, Y. (2005). Mate selection in Jordan: Effects of sex, socio-economic status, andculture. Journal of Social and Personal Relationships, 22, 155–168.
 22. Li, N. P., et al. (2010). Mate preferences in the US and Singapore: A cross-cultural testof the mate preference priority model. Personality and Individual Differences, doi:10.1016/j.paid.2010.10.005.
 23. Luo S, Klohnen EC. (2005). Assortative mating and marital quality in newlyweds: A couple-centered approach. Journal of Personality and Social Psychology, 88(2): 304-326.
 24. Morry MM, Gaines SO. (2005). Relationship satisfaction as a predictor of similarity ratings: A test of the attraction-similarity hypothesis. Journal of Social and Personal Relationships, 22, 561-584.
 25. Myers,S.M., Booth, A. (1999). Marital strains and marital quality: The role of high andlow locus of control. Journal of Marriage and the Family, 61, 2; ProQuest Religion, pg. 423.
 26. Rabino-Massa, E., Prost, M.& Boetsch, G.(2005). Social structure and consanguinity in aFrench mountain population (1550-1849).Hum. Biol. : vol 77(2): PP. 201-12 .
 27. Rivera F. I, Guarnaccia P. J, Mulvaney- Day n, Lin J.Y , Torres. M, Alegria. M.(2008). Family cohesion and its relationship to psychological distress among latino groups. Hispanic Journal Behavior sciences: 30(3): 357-78.
 28. Rusu AS, Bencic A. (2007). Choosing a mate in Romania: Cognitive Evolutionary Psychological Investigation of Personal Advertisements Market. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 7: 27-43.
 29. Shoemak EG. (2007). Human mate selection theory: an integrated evolutionary and social approach. Journal of Scientific Psychology, 50: 11-27.
 30. Todsijevicetal,MateSelectionCriteria.23June2003.[online].. [15June2005].