دوره و شماره: دوره 18، شماره 64، مهر 1402 (پاییز 1402) 

مقاله پژوهشی

طراحی و اعتباریابی الگوی والدگری دوره نوجوانی بر اساس منابع اسلامی

صفحه 11-36

سیدعباس ساطوریان؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی هنر؛ کارینه طهماسیان


عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 37-53

نرجس کیانپور؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


مرور نظام‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران

صفحه 129-154

زهرا بوربور؛ منصوره زارعان؛ نیره احمدی


بررسی تاثیر کرامت درمانی معنوی اسلامی بر افسردگی و سازگاری زوجی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر

صفحه 243-265

فهیمه جمالی راد؛ محمود آزادی؛ منیره صالحی؛ جعفر طالبیان شریف؛ علیه رضاداد


شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 267-294

انسیه محمدیاری؛ علی رضایی شریف؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی