دوره و شماره: دوره 18، شماره 62 - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1402 (فصلنامه بهار) 

مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر بر پایداری خانواده‏ کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

صفحه 11-38

مریم مجید ناتری؛ معصومه اسمعیلی؛ جواد خدادادی سنگده


الگوهای تعامل زناشویی افراد تمایزنایافته: یک مطالعه کیفی

صفحه 89-119

زینب عبدیوسفخانی؛ علی اکبر سلیمانیان؛ زینب گل پیچ