دوره و شماره: دوره 1393، شماره 24، پاییز 1392 (356) 
2. اثربخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر سلامت عمومی زنان خانه‌دار

زکیه امانی؛ افسانه بوستان؛ سیمین‌دوخت رضاخانی؛ زهرا اخوی