دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1395 (648) 
4. خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه‌های سبک زندگی

صفحه 71-106

حامد نظرپور کاشانی؛ وحید خاشعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان