دوره و شماره: دوره 11، شماره 34، اردیبهشت 1395 (648) 
خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه‌های سبک زندگی

صفحه 71-106

حامد نظرپور کاشانی؛ وحید خاشعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان