کلیدواژه‌ها = سلامت روان
رابطه بین سلامت روان با اختلالات خوردن و رفتارهای وارسی بدن در دانشجویان دختر

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 271-293

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مبیناسادات میرمحمدی؛ فاطمه محمدی


بررسی رابطه شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل

دوره 14، شماره 47، شهریور 1398، صفحه 23-38

فاطمه هفت لنگ؛ محمد اسماعیل ابراهیمی؛ نرگس زمانی؛ علی صاحبی


شاخص‌های سلامت روان سالمندی در فرهنگ ایرانی

دوره 14، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 69-93

علی اکبر رحیمی؛ خدابخش احمدی نوده؛ علی اصغر صغرنژادفرید