بررسی مقایسه ای مکانیزم های دفاعی و سلامت روانی دانشجویان تربیت دبیر به تفکیک جنسیت

نویسنده

دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه­ای سبک­های مکانیزم­های دفاعی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می­باشدکه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، انجام شده است. در این پژوهش 140دانشجو ( 73 دانشجوی دختر و 67 دانشجوی پسر) با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبک­های دفاعیDSQ40  بود. داده­ها با استفاده از روش آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و...) و آمار استنباطی (آزمون مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویان مذکر در مقایسه با دانشجویان مؤنث از سلامت روانی بهتری، خصوصأ در دو مؤلفه کارکرد جسمانی و اضطراب برخوردار هستند (05/0p≥) ولی در استفاده از مکانیسم­های دفاعی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها