اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگاه تهران

چکیده

سرطان سینه شایع­ ترین نوع سرطان در زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان آنان است که آثار منفی بسیاری بر ابعاد مختلف زندگی فرد و خانواده به ­جا می­ گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شده است. بدین­ منظور از بین کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه هر تهران، نمونه ­ای به حجم 30 نفر انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طی هشت جلسه دو ساعته تحت آموزش قرار گرفت. برای ارزیابی وضعیت سلامت روان و کیفیت زندگی آنها از پرسشنامه­های سلامت عمومی (GHQ) و کیفیت زندگی (IRQOL) و افسردگی، اضطراب و تنیدگی (DASS) در دو مرحله پیش ­آزمون و پس ­آزمون استفاده شد. داده­ های حاصل از دو گروه کنترل و آزمایش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها نشان داد برنامه مداخله معنادرمانی گروهی اثربخش بوده به­ طوری­ که در تمام حوزه­ های اندازه ­گیری شده تفاوت معناداری ایجاد کرده است. در مجموع نتایج نشان می­ دهد برنامه مداخله معنادرمانی گروهی به­ منظور بهبود سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی برای بیماران مبتلا به سرطان سینه اثربخش است.

کلیدواژه‌ها