نویسنده = ������������ ����������
بررسی رابطه عوامل فرهنگی خانواده با خشونت علیه زنان در شهرستان قروه

دوره 1390، شماره 17، فروردین 1390

فریده حمیدی؛ اسعد محمدی؛ بهرام محمدی