نقش جنسیت در هوش سازمانی مدیران مدارس متوسطه‌ شهر یزد

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مدرس دانشگاه فرهنگیان در یزد

چکیده

چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه‌ای میزان هوش سازمانی مدیران در مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه استان یزد به تفکیک جنسیت است. روش تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دبیران مدارس دوره متوسطه استان یزد، در سال تحصیلی91- 1390‌ بودند که از میان آنها 285 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه هوش سازمانی بود که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 97/0 تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی(آزمون  tبرای مقایسه میانگین‌های مستقل) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه دبیران تفاوت معناداری میان هوش سازمانی کل مدیران مدارس دوره متوسطه استان یزد به تفکیک جنسیت وجود ندارد و با تعمیم نتایج این پژوهش در مورد هوش سازمانی مدیران زن و مدیران مرد سازمان‌های موجود در جامعه و با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت منابع انسانی و نقش تعیین کننده آن در انتخاب و انتصاب نیروی کار سازمان‌ها می‌توان گفت که پرسنل کارگزینی سازمان‌ها، بایستی اصل شایسته‌گزینی را سرلوحه برنامه‌های استخدامی خود قرار دهند و شایسته‌ترین افراد را بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها، به منظور مدیریت سازمان‌ها برگزینند.

کلیدواژه‌ها