نویسنده = کیانوش زهراکار
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی

دوره 14، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 59-81

زکیه امانی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش


2. ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 7-35

فهیمه پیرساقی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده؛ جعفر حسنی


3. تعیین ابعاد صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 61-78

کبری ناموران گرمی؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد؛ کیانوش زهراکار


4. بررسی عوامل زمینه‌ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران، پژوهشی کیفی

دوره 12، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 105-126

زهرا اخوی ثمرین؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده؛ خدابخش احمدی


5. نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی

دوره 9، شماره 30، بهار 1394

ایمان خاکپور؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار