نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی

نویسندگان

خوارزمی

چکیده

این پژوهش با هدف نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده (قلمروی قدرت زن و شوهر، ساخت قدرت و شیوه اعمال قدرت زن و شوهر) در سازگاری زناشویی صورت گرفت. طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش را معلمان زن مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر کرج تشکیل می­دهد. روش نمونه­گیری به صورت در دسترس است و تعداد نمونه با توجه به تعداد عوامل متغیر پیش­بین و اینکه رگرسیون به تعداد نمونه بیشتری نیاز دارد،  220 نفر است که پس از حذف داده­های پرت، 212 داده مورد تحلیل قرار گرفت. برای   جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های سازگاری زناشویی و ساختار قدرت خانواده استفاده شد.. برای تحلیل داده­ها، میانگین و انحراف استاندارد در سطح آمار توصیفی و در سطح استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که بین سازگاری زناشویی و ابعاد ساختار قدرت در خانواده رابطه معنی دار وجود دارد 01/0P< و هر سه بعد ساختار قدرت می­تواند سازگاری زناشویی را پیش­بینی کند. الگوی ساختار قدرت در خانواده در سازگاری زناشویی نقش مهمی دارد. ساختار قدرت خانواده در ایران در حال تغییر است. با توجه به تغییری که در ساختار خانواده­های کشور در حال وقوع است، توجه به مقوله قدرت در خانواده در جلسات مشاوره اهمیت می­یابد.

کلیدواژه‌ها