کلیدواژه‌ها = تعارضات زناشویی
شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی

دوره 18، شماره 64، مهر 1402

انسیه محمدیاری؛ علی رضایی شریف؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی


اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تعارضات زناشویی

دوره 8، شماره 22، فروردین 1392

فاطمه عابدی؛ مهرانگیز شعاع کاظمی