اثربخشی آموزش گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مشاورخانواده، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از اصلی‎ترین نهادهای جامعه، خانواده است و اساس شکل‌گیری و رشد، رابطه‌ زوجین است که لازمه‌ تقویت زندگی خانوادگی، ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل زوجین با یکدیگر است. برهمین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه) و جامعه آماری شامل زنان متأهل مراجعه­کننده به سرای محله دبستان و مجیدیه در منطقه 7 تهران در بازه‌ زمانی فروردین و اردیبهشت 1396 بود. پس از جمع‌‌آوری پرسشنامه‌ها و در بررسی ابتدایی (مصاحبه) 30 زن متأهل دارای تعارضات، با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری گواه و آزمایشی کاربندی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ تعارضات زناشویی تجدیدنظر‌شده (MCQ-R) بود و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد آموزش مبتنی‌بر پذیرش و تعهد در کاهش تعارضات زناشویی (F=71/6 وP<0/01 ) و مؤلفه‎های آنها به‌طور معنی‌داری مؤثر بوده است.. بنابراین توصیه می‌شود مشاوران و درمان‌گران خانواده از این رویکرد آموزشی درمانی در مراکز مشاوره و کلاس­های آموزش خانواده جهت حل مشکلات زناشویی زوج‌ها بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


-          امان‌الهی، عباس؛ حیدریان‌فر، نرگس؛ خجسته‌مهر، رضا و ایمانی، مهدی (1393)، اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد در درمان پریشانی زوج‌ها، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دوره 4، شماره 1: 105-120.
-          امیدیان‌فر، مریم؛ رفاهی، ژاله؛ قادری، زهرا و افشون، اسفندیار (1394)، اثربخشی غنی‌سازی روابط زوجین بر کاهش تعارضات زناشویی درکارمندان ادارات مختلف شهر یاسوج، ارمغان دانش، دوره 20، شماره 6: ۵۳۸-۵۴۸.
-       اولیا، نرگس؛ فاتحی‌زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (1385)، تأثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره 2، شماره 6: 119-135.
-          ایران‌دوست، فروزان؛ صفری، سهیلا؛ نشاط‌دوست، حمید و نادی، محمدعلی (1394)، اثربخشی درمان گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و افسردگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن، مجله علوم رفتاری، دوره 9،  شماره، 1: 1-8.
-          ایزدی، راضیه و عابدی، محمدرضا (1392)، درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد، تهران: انتشارات جنگل.
-          باباخانی، وحیده؛ نوابی‌نژاد، شکوه؛ شفیع‌آبادی، عبدالله و کیامنش، علی‌رضا (1394)، اثربخشی آموزش رویکرد یکپارچه فلدمن بر افزایش ذهن‌آگاهی و کاهش تعارضات زناشویی، دو فصلنامه روان‌شناسی خانواده، دوره ۲، شماره ۲: ۷۹-۹۲.
-          پیرانی، ذبیح؛ عباسی، مسلم؛ کلوانی، محمد و نوربخش، پریا (1394)، تأثیر درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عزت‌نفس جنسی، ناگویی خلقی و سازگاری زناشویی در همسران جانبازان، نشریه علمی- پژوهشی طب جانباز، دوره9، شماره 1: 25-32.
-          ثنائی، باقر؛ هومن، عباس و علاقمند، ستیلا (1387)، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، انتشارات بعثت.
-          خانجانی وشکی، سحر؛ شفیع‌آبادی، عبدالله؛ فرزاد، ولی‌الله و فاتحی‌زاده، مریم (1395). مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی شناختی ـ رفتاری و زوج‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. دوره 17، شماره 4، صص 40-31.
-          رجبی، ساجده و یزدخواستی، فریبا (1393) اثربخشی درمان‌گروهی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی بیماران ام اس، مجله روان‌شناسی بالینی، سال 6، شماره 1(پیاپی21):29-39.
-          سبوحی، راحله؛ فاتحی‌زاده، مریم‌السادات؛ احمدی، سیداحمد و اعتمادی، عذرا (۱۳۹3)، تأثیر مشاوره برمبنای رویکرد مبتنی‌بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، دوره 6، شماره 2: 53-64.
-          سودانی، منصور؛ نظری‌فر، محسن و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1389)، اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری ـ ارتباطی برنشتاین بر تعارضات زناشویی، مجله روان‌شناسی بالینی، دوره 2، شماره 4: 9-1.
-          شوانی، اسماعیل؛ زهراکار، کیانوش و رسولی، محسن (1395)، اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کاهش مؤلفه‌های فرسودگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز، فصلنامه علمی- پژوهشی طب جانباز، دوره 8، شماره 2: 111-118.
-          عیسی‌نژاد، امید؛ احمدی، سیداحمد؛ بهرامی، فاطمه؛ باغبان، ایران و شجاع‌حیدری، مریم (1390)، بررسی اثربخشی غنی‌سازی روابط بر ارتقای خوش‌بینی و شادمانی زناشویی زوجین، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، سال ششم، شماره 21: 128-149.
-          قمری، محمد (1388)، بررسی اثربخشی مشاوره راه‌حل‌محور در کاهش ابعاد تعارض زناشویی زوج‌های هردو شاغل، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال 5، شماره 19: 347-359.
-          کاوسیان، جواد؛ حریفی، حسنیه و کریمی، کامبیز (1395)، اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زوجها، مجله سلامت و مراقبت، دوره 18، شماره 4: 75-87.
-          کشاورزی ارشدی، فرناز؛ محمدی، الهام؛ فرزاد، ولی‌الله و صالحی، مهدیه (1395)، اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان افسرده، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 17، شماره 2: 35-26.
-          محمدی، الهام (1394)، بررسی اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و انعطاف‌پذیری روا‌‌‎ن‌شناختی زنان افسرده دارای تعارضات زناشویی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-          مرادی، امید و خالدی، لادن (1393)، بررسی اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کلینیک دیابت، اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی: 86-92.
-          مرشدی، مهدی؛ داورنیا، رضا؛ زهراکار، کیانوش؛ محمودی، محمدجلال و شاکرمی، محمد (1394)، کارآیی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج‌ها، نشریه پژوهش پرستاری، دوره 10، شماره 4: 76-87.
-          موسوی، مریم‌سادات؛ رشیدی، علی‌رضا و گل‌محمدیان، محسن (1394)، اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده، دوفصلنامه روا‌‌‎‎ن‎شناسی کاربردی، دوره 5، شماره 2: 97-112.
-          میری، معصومه؛ میری، محمدرضا؛ شریف‌زاده، غلامرضا و میری، مریم (۱۳۹۳)، تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط بر رضایت‌مندی زناشویی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال 1391، مراقبت‌های نوین فصلنامه علمی - پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 11، شماره 3: 177-185.
-          یوسفی نجف‌آبادی، زهرا؛ زندی‌پور، طیبه و پورشهریاری، مه‌سیما (1394)، بررسی تأثیر درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کاهش تعارضات زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان، دولتی، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 
-     Baruch D. Kanker J & Busch A. (2012). Acceptance and commitment therapy: enhancing the relationships. Journal of Clinical Case Studies. 8 (3): 241-257.
-     Bois, K., Bergeron, S., Rosen, N. O., McDuff, P., & Grégoire, C. (2013). Sexual and relationship intimacy among women with provoked vestibulodynia and their partners: Associations with sexual satisfaction, sexual function, and pain self‐efficacy. The journal of sexual medicine, 10(8), 2024-2035.
-     Bonacquisti, A., Cohen, M. J., & Schiller, C. E. (2017). Acceptance and commitment therapy for perinatal mood and anxiety disorders: development of an inpatient group intervention. Archives of women's mental health, 20(5), 645-654.
-     Carson, J. W., Carson, K. M., Gil, K. M., & Baucom, D. H. (2004). Mindfulness-based relationship enhancement. Behavior therapy, 35(3), 471-494.
-     Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, S., Wheeler, J., Baucom, D. H., & Simpson, L. E. (2011). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. J Consult Clin Psychol, 72(2): 176-191.
-     Dahl, J., Stewart, I., Martell, C., & Kaplan, J. S. (2014). ACT and RFT in relationships: Helping clients deepen intimacy and maintain healthy commitments using acceptance and commitment therapy and relational frame theory. (M. Rostami, N. Saadati, & Sh. Navayinejad, Trans.). Tehran, Iran, Jangal publishing.
-     Eifert, G. H., Forsyth, J. P., Arch, J., Espejo, E., Keller, M., & Langer, D. (2009). Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: Three case studies exemplifying a unified treatment protocol. Cognitive and Behavioral Practice, 16(4), 368-385
-     Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25.
-     Jacobsen, H. B., Kallestad, H., Landrø, N. I., Borchgrevink, P. C., & Stiles, T. C. (2017). Processes in acceptance and commitment therapy and the rehabilitation of chronic fatigue. Scandinavian journal of psychology, 58(3), 211-220.
-     Lashani, L., Farhoudian, A., Azkhosh, M., Dolatshahee, B., & Saadati, H. (2013). Acceptance and commitment therapy in the satisfaction of veterans with spinal cord injuries spouses. Iranian Rehabilitation Journal, 11(2), 56-60.
-     Szymanski, D. M., & Hilton, A. N. (2013). Fear of intimacy as a mediator of the internalized heterosexism-relationship quality link among men in same-sex relationships. Contemporary Family Therapy, 35(4), 760-772.
-     Twohig, M. P. (2012). Acceptance and commitment therapy: Introduction. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 499-507.
-     Waring, E. M. (2013). Enhancing marital intimacy through facilitating cognitive self-disclosure. British: Publisher Routledge.
-     Yalcin, B. M., & Karahan, T. F. (2007). Effects of a couple communication program on marital adjustment. The Journal of the American Board of Family Medicine, 20(1), 36-44.