کلیدواژه‌ها = ازدواج
بررسی تجارب زیسته زنان از پدیده چندهمسری در استان سیستان و بلوچستان:مطالعه پدیدارشناسی

دوره 19، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 247-262

محمد علی پور؛ احمدرضا اکبری؛ سیما بدیعی؛ زینب عبدالهی


عوامل موثر بر فرزندآوری با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 18، شماره 64، مهر 1402، صفحه 37-53

نرجس کیانپور؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 11-47

خدابخش احمدی؛ زهرا اخوی ثمرین


طراحی الگوی معیارهای همسرگزینی در جامعه ایران

دوره 14، شماره 48، آبان 1398، صفحه 121-144

محسن نیازی؛ سمیه میری؛ علی فرهادیان


تحرک اجتماعی و گزینش همسر

دوره 12، شماره 40، آبان 1396، صفحه 57-82

مریم فخری؛ باقر ساروخانی؛ سید محمدصادق مهدوی


بازنمایی ازدواج در سینمای ایران

دوره 12، شماره 40، آبان 1396، صفحه 83-104

علی جعفری؛ عبدالله بیچرانلو؛ محدثه پیرهادی