کلیدواژه‌ها = دختران
طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق

دوره 17، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 49-81

منصوره طالبیان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ محمد عسگری


بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 37، بهمن 1395، صفحه 113-132

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فاطمه محمدتبار کاسگری


زمینه های اجتماعی- فرهنگی تک زیستی دختران

دوره 7، شماره 21، بهمن 1391

محمدتقی کرمی قهی؛ شهربانو پاپی نژاد