نحوه گذراندن اوقات فراغت و ارایه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آن