کلیدواژه‌ها = عزت نفس
اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر در ارتقای تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه

دوره 13، شماره 42، اردیبهشت 1397، صفحه 97-111

عصمت اصلانی فر؛ هادی بهرامی؛ حسن اسدزاده


ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان

دوره 12، شماره 38، اردیبهشت 1396، صفحه 7-30

سعید ده یادگاری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ هادی بستام؛ نبی الله الیاسی