نویسنده = ������������ �������� ������
طراحی و اعتباریابی الگوی والدگری دوره نوجوانی بر اساس منابع اسلامی

دوره 18، شماره 64، مهر 1402، صفحه 11-36

سیدعباس ساطوریان؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی هنر؛ کارینه طهماسیان


مطالعه ویژگی‎های روان سنجی پرسشنامه غیرت

دوره 16، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 27-45

محمدرضا احمدی؛ محسن شریعت‌پناه؛ رحیم میردریکوندی؛ ابوالحسن حقانی