نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.3.6

دوره 15، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 45-88

مریم ناصری؛ رضا حسین پور؛ عبدالله شفیع آبادی


2. بررسی تأثیر روش داستان‌گویی مبتنی بر کلیله و دمنه بر بهبود خودپنداره کودکان دختر پایه چهارم ابتدائی

دوره 1391، شماره 19، تابستان 1391

نسیم السادات قدسی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ منصور سودانی؛ منصور سودانی