نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی

دوره 15، شماره 52، آذر 1399، صفحه 45-88

مریم ناصری؛ رضا حسین پور؛ عبدالله شفیع آبادی


بررسی تأثیر روش داستان‌گویی مبتنی بر کلیله و دمنه بر بهبود خودپنداره کودکان دختر پایه چهارم ابتدائی

دوره 7، شماره 19، مرداد 1391

نسیم السادات قدسی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ منصور سودانی؛ منصور سودانی