نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.2.7

دوره 15، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 27-53

مژگان کارشناس؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


2. تدوین الگوی راهبردهای انطباقی مادران در رویارویی با مسائل نوپدید نوجوانان DOR:20.1001.1.26454955.1398.14.50.3.5

دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 45-66

سمیرا هاشمی؛ معصومه اسمعیلی؛ محمد عسگری؛ سمیه کاظمیان


3. تبیین الگوی مفهومی در فرایند سازگاری با خانواده همسر

دوره 11، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 49-75

کوثر دهدست؛ سمیه کاظمیان؛ صدیقه باقری