تبیین الگوی مفهومی در فرایند سازگاری با خانواده همسر

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده رفاه

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگویی مفهومی در زمینه عوامل و بسترهای شکل‌دهنده عدم سازگاری زنان با خانواده همسر و شرایط و متغیرهای واسطه‌ای ایجاد این عدم سازگاری و راهبردهای افراد برای مدیریت این روابط و افزایش سازگاری است. پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی انجام شد و اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق نمونه‌گیری نظری و در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‌های پیشین از بین هفده نفر از زنان متأهلی که حداقل یک سال تجربه ارتباط و زندگی نزدیک با خانواده همسرشان داشتند، گردآوری شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، دو طبقه نظری عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری فرایند عدم سازگاری با خانواده همسر (ذیل سه شناسه محوری "چگونگی شناخت، اسناددهی و پردازش اطلاعات توسط فرد"، "چگونگی ارتباط‌های بین فردی زوج با خانواده گسترده" و "چگونگی ارتباط‌های بین فردی زوج با زوج") و هم‌چنین راهبردهای مقابله‌ای در جهت سازگاری با خانواده همسر (ذیل چهار شناسه محوری "راهبردهای مقابله‌ای شناختی"، "راهبردهای مقابله‌ای ارتباطی"، "راهبردهای مقابله‌ای ساختاری" و "راهبردهای مقابله‌ای دینی") صورت‌بندی شد. یافته‌ها در بررسی و ارزیابی ابعاد و عوامل بسترساز ناسازگاریها با خانواده همسر بیانگر وجود ارتباطات چندگانه و به هم پیچیده‌ای از موضوعات مختلف فردی و بین فردی است که همین امر لزوم توجه زوج درمانگران و مشاوران را به اهمیت این مسائل در درمان ناسازگاریهای زوجی با خانواده همسر می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


 1. آریامنش، صابر؛ فلاح چای، رضا؛ زارعی، اقبال (1392). مقایسه‌ تمایزیافتگی بین زوج‏های رضایتمند و زوج‏های دارای تعارض زناشویی در شهر بندرعباس. مجله پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره. شماره 10: 713 تا 732.
 2. اسپرانکل، داگلاس؛ دیویس، سین؛ لبو، جی (2009). عوامل مشترک در خانواده درمانی و زوج درمانی: طرح کلی برای درمان اثربخش. ترجمه معصومه اسمعیلی. تهران: انتشارات علامه طباطبایی.
 3. استراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت (1990). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
 4. اسمعیلی، معصومه؛ دهدست، کوثر (1393). ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‌های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج). فصلنامه مشاوره روان درمانی خانواده. شماره 3: 405 تا 445.
 5. چراغی، مونا؛ مظاهری، محمدعلی؛ موتابی، فرشته؛ پناغی، لیلی؛ صادقی، منصوره (1393). مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور. مجله خانواده پژوهی. شماره 40: 451 تا 474.
 6. صلصالی، مهوش؛ فخر موحدی، علی؛ چراغی، محمد علی (1386). تحقیق گراندد تئوری در علوم پزشکی (فلسفه و اصول کاربردی). تهران: انتشارات بشری.
 7. قاسمی، سیمین؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، احمد (1391). بررسی تأثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر احساسات منفی زنان نسبت به خانواده همسر و رضایتمندی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. شماره 4: 485 تا 499.
 8. Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 62: pp964-980.
 9. Bryant, C. M., Conger, R. D., & Meehan, J. M. (2001). The influence of in-laws on change in marital success. Journal of Marriage and Family, 63:pp 614-626.
 10. Claire, M.K & Miles, G.T. (2011). Trajectories of Marital Conflict Across the Life Course:Predictors and Interactions With Marital Happiness Trajectories. Journal of Family Issues 33(3): pp 341– 368.
 11. Datta, P., Poortinga, Y. H., Marcoen, A. (2003). Parent care by Indian and Belgian caregivers in their roles of daughter/daughter-in-law. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34: pp 736-749.
 12. Dottilio, F.M & Epstein, N.B. (2005). Introduction to especial section :the role of cognitive behavioural interventions in couple and family therapy. available in: www.Dottilio.com.
 13. Edalati, A., & Redzuaun, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. American Science, 6(4): pp 132-137.
 14. Ellis,A.(1977). The nature of disturbed marital interactions, Handbook of Rational Emotive Therapy. New York: Springer.
 15. Feng Wu, T., Hui Yeh, K., Cross, S.E., Larson,L.M, Yi-Chao Wang.(2010). Conflict With Mothers-in-Law and Taiwanese Women's Marital Satisfaction: The Moderating Role of Husband Support. The Counseling Psychologist ,38(4): pp 497 –522.
 16. Green, E. (2008). Individuals in conflict: An internal family systems approach. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 16: pp125–131.
 17. Halford, W. K., Markman, H. J., & Stanley, S. M. (2008). Strengthening couple relationships with education: Social policy and public health perspectives. Journal of Family Psychology, 22: pp 497–505.
 18. Halford, W.K., Lizzio, A., Wilson, K.L. & Occhipinti, S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship, self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of Family Psychology. 21(2): pp 185-194.
 19. Halford,W.K., & Snyder,D.K. (2012). Universal Processes and Common Factors in Couple Therapy and Relationship Education. Journal of Behavior Therapy. 43: pp 1-12.
 20. Kausar, R. & R. Munir (2004), "Pakistan Adolescents Coping with Stress: Effect of Loss of a Parent and Gender of Adolescents", Journal of Adolescence, 27(6):pp 599-610
 21. Laurent,H.K,. Powers,S.I,. Laws,H,. Gunlicks-Stoessel,M,. Bent,B,. Balaban,S.(2013). HPA regulation and dating couples' behaviors during conflict:Gender-specific associations and cross-partner interactions. Physiology & Behavior journal. 118: pp 218-226.
 22. Lavner, J. A., & Bradbury, T. N. (2010). Patterns of change in marital satisfaction over the newlywed years. Journal of Marriage and the Family, 72: pp 1171–1187.
 23. Lazarus,R.S,. Folkman,S.(1984). Coping and adaption. The handbook of behavioral medicine, pp 282-325.
 24. Lehmann.P؛ Simmons.C.A & Pillai.V.K. (2012). The Validation of the Checklist of Controlling Behaviors (CCB): Assessing Coercive Control in Abusive Relationships. Violence Against Women، 18(8):pp 913 –933.
 25. Leong, F. T. L., & Blustein, D. L. (2000). Toward a global vision of counseling psy‌chology. The Counseling Psychologist, 28: pp 5-9.
 26. Lin, Ch.J. (2005). “Modern” Daughters-In-Law In Colonial Taiwanese Families. Journal of Family History,. 30.( 2):pp 191-209.
 27. Madathil. J.,& Benshoff, J. (2008). Importance of marital characteristics and marital satisfaction: A Comparison of Asian Indians in Arranged Marriages and Americans in Marriages of Choice. The family journal. 3: pp 222-230.
 28. Ngozi,O., Peter,N., & Stella,A.(2013). The impact of married conflicts on the psychological adjustment of adolescent in Logos Metropolis, Nigeria. Journal of Emerging trends in education Research & Policy studies, 4(2):pp 320-326.
 29. Rizkalla,L,. Wertheim,E.H,. Hodgson,L.K . (2008).The roles of emotion management and perspective taking in individuals’ conflict management styles and disposition to forgive. Journal of Research in Personality. 42: pp 1594-1601.
 30. Robles,T.F,. Shaffer,V.A,. Malarkey,W.B,. Kiecolt-Glaser,J.K.(2006). Positive behaviors during marital conflict: Influences on stress hormones. Journal of Social and Personal Relationships.23(2):pp 305-325.
 31. Rusbult,C., Johnson,D., & Morrow,G. (1986). Impact of couple patterns of problem solving on distress and non distress in dating relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 50: pp 744–753.
 32. Sayers, S.L. Kohn, C.S., & Fresco, D.M. (2001). MaritalnConflict and Depression in The Context of Marital Discord. Cognitive Therapy and Research, 25 (6). Sayers, S.L. Kohn, C.S., & Fresco, D.M. (2001). Marital Conflict and Depression in The Context of Marital Discord. Cognitive Therapy and Research, 25 (6).
 33. Serewicz, M. C. M. (2006). The difficulties of in-law relationships. In D. C. Kirk‌patrick, S. Duck, & M. K. Foley (Eds.), Relating difficulty: The processes of constructing and managing difficult interaction .pp:101-118.
 34. Shin,Y.K., & Karen, P. (2010). Power, Resistance, and Emotional Economies in Women’s Relationships With Mothers-in-Law in Chinese Immigrant Families. Journal of Family Issues 31(3): pp 333-357.
 35. Siffert, A & Schwartz, B. (2010). Spouse,s Demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well-being. social and personal relationship، 28(2): pp 262-277.
 36. Tsai, Y.-L. (2002). Stuck in between: A study of men’s attitudes toward the rela‌tionship between their mothers and wives. Unpublished master’s thesis, National Chiayi University, Chiayi, Taiwan.
 37. United Nations Economic and Social Affairs PopulationDivision. (2003). World fertility report. New York: United Nations.
 38. Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills predicting technology use in relationship dissolution, Journal Computers in Human Behavior, 29 (6):pp 2530–2534.
 39. Wheeler, L. A., Kimberly, A. U., & Shawna, M. T. (2010). Conflict Resolution in Mexican-origin Couples: Culture, Gender, and Marital Quality. Published in final edited form as: Journal Marriage Family, 72(4): pp 991–1005.
 40. Yakali-Camoglu, D. (2007). Turkish Family Narratives: The Relationships Between Mothers- And Daughters-In-Law. Journal of Family History, 32( 2):pp 161-178