دوره و شماره: دوره 1384، شماره 3، زمستان 1384 (242)