دوره و شماره: دوره 1384، شماره 2، پاییز 1384 (241)