معرفی طرح تحقیقاتی:سنجش، مقایسه و تحلیل نگرشها،ترجیهات و کنش وری سیاسی دانشجویان دختر پرسنل سپاه و سایر دختران دانشجو

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)