کلیدواژه‌ها = کیفیت رابطه زناشویی
اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل

دوره 13، شماره 43، شهریور 1397، صفحه 75-92

ریحانه شجاعی جشوقانی؛ سید احمد احمدی؛ رضوان السادت جزایری؛ عذار اعتمادی