کلیدواژه‌ها = ویژگیهای شخصیتی
بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 37، بهمن 1395، صفحه 113-132

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فاطمه محمدتبار کاسگری