نویسنده = علی رضایی شریف
شناسایی عوامل موثر در ضربۀ عشقی دانشجویان دختر: یک مطالعۀ کیفی

دوره 19، شماره 67، تیر 1403

یاسمن جمشیدیان نائینی؛ علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی؛ علی رضایی شریف


شناسایی کشمکش‌های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی

دوره 18، شماره 64، مهر 1402

انسیه محمدیاری؛ علی رضایی شریف؛ احمدرضا کیانی؛ اسماعیل صدری دمیرچی


تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شادی در زنان میانسال

دوره 18، شماره 63، تیر 1402، صفحه 265-286

ایمان مصباح؛ علی رضایی شریف


مقایسه اثربخشی درمان‌های متمرکز بر شفقت و هیجان‌مدار بر مشکلاتِ روانشناختی-زناشویی همسرِ جانبازان

دوره 17، شماره 61، دی 1401، صفحه 35-58

محمد محمدی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی