شناسایی عوامل موثر در ضربۀ عشقی دانشجویان دختر: یک مطالعۀ کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد تمام گروه مشاوره، دانشکده علوم ترتبیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ضربه عشقی پدیدهای رایج در دانشجویان است که باعث مسائل تحصیلی و روان‌شناختی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در ضربۀ عشقی دانشجویان دختر بود. روش پژوهش کیفی از طریق مضاحبۀ نیمه ساختار یافته بود. جامعۀ آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1402 بودند که درگیر تجربۀ شکست عشقی شده بودند. از بین آنها تعداد 10 نفر به صورت نمونه‌گیری هدف‌مند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون استفاده شد. بر اسا یافته‌ها پنج مضمون اصلی ضربۀ عشقی شناسایی شد که شامل موارد زیر می‌شد: علل مربوط به خانواده مبداء و کودکی، علل درون-روانی، علل رابطه‌ای، علل مربوط به پسر، و علل همزمان با رابطه. هر کدام از این مضامین فراگیر شامل مضامین سازمان‌یافته و پایۀ زیادی می‌شدند. بر اساس این یافته ها می‌توان نتیجه گرفت که قبل از هر چیز گذشته و بافت رشدی فرد در خانواده اهمیت بسیاری در ضربۀ عشق دارد و علل مربوط به زمان حال در درجه دوم اهمیت هستند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برای پیشگیری از ضربه عشق قبل از هر چیز به شناسایی روابط اولیه فرد و تاثیر آنها در زندگی جاری و نوع انتخاب‌های فرد پرداخت و فرد را در این زمینه آگاه کرد تا انتخاب درست‌تری انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

identify the effective factors in the love Trauma of female students: A qualitative research

نویسندگان [English]

  • Yasaman Jamshidian Naeini 1
  • Ali Sheykholeslami 2
  • Hossein Ghamari 3
  • Ali Rezaei sharif 4
1 counselling student, Ph.D candidate, department of Counseling, faculty of education and psychology, university of mohaghrgh ardabilim Ardabil, Iran
2 Associate Professor , Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 full Professor, department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Love Trauma is a common phenomenon in students that causes academic and psychological problems. The aim of the current research was to identify the effective factors in the love Trauma of female students. research method was qualitative through semi-structured interview. The statistical population of this research was all the students of Mohaghegh Ardabili University in 1402 who were involved in the experience of love failure. Among them, 10 people were selected as a sample through purposeful sampling. Thematic analysis was used to analyze the data. According to the findings, five main themes of the love Trauma were identified, which included the following: Causes related to the family of origin and childhood, psychological causes, relational causes, causes related to the boyfriend, and concurrent causes with the relationship. Each of these overarching themes included many organized and basic themes. Based on these findings, it can be concluded that first of all, the past and the individual's developmental context in the family are very important in the love trauma, and the causes related to the present are of secondary importance. Therefore, it is suggested to prevent love trauma first of all to identify the person's primary relationships and their impact on the current life and the type of choices of the person and to inform the person in this field so that he can make a more correct choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Girls
  • love blow
  • theme analysis
  • student"