نویسنده = علیرضا کیامنش
شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی

دوره 14، شماره 47، شهریور 1398، صفحه 59-81

زکیه امانی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش


ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 7-35

فهیمه پیرساقی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده؛ جعفر حسنی