نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداریDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.5.6

دوره 15، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 91-115

عباس‌علی هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ فرشته موتابی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی