دوره و شماره: دوره 1386، شماره 12، بهار 1387 (252)