زنان در نیروهای نظامی «گفتگوی جامعه شناختی برای انسجام یگانی»