کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 44، آذر 1397، صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه‌های سبک زندگی

دوره 11، شماره 34، اردیبهشت 1395، صفحه 71-106

حامد نظرپور کاشانی؛ وحید خاشعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان


بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی بر کاهش تعارضات کار ـ خانواده پرستاران زن در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1393

زینب ثابتی؛ فرنوش اوقانی اصفهانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش


سبک زندگی تلویزیونی و مصرف

دوره 5، شماره 16، مرداد 1388

غلامحسین عیوضی