بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی بر کاهش تعارضات کار ـ خانواده پرستاران زن در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان

نویسندگان

علامه طباطبایی

چکیده

مهم‌ترین ساختاری که در حوزه تعاملات خانواده و کار وجود دارد، تعارض کار ـ خانواده است که بیشترین توجه را هم از جانب پژوهشگران و هم از جانب عموم مردم جلب کرده است. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی بر کاهش تعارضات کار ـ خانواده انجام‌شده است. پژوهش دارای طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل با نمونه‌ای شامل 30 پرستار دارای تعارض کار- خانواده بود که به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دوره آموزش 8 جلسه یک‌ساعته بود که در جلسات آموزشی، مؤلفه‌های اجتماعی بودن، مسئولیت‌پذیری، کنار آمدن، نیاز به تأیید و محتاط بودن بررسی شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج حاصل نشان داد آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی (0001/0 p=)، تعارض کار ـ خانواده را بهبود داده است

کلیدواژه‌ها