نویسنده = زینب گل پیچ
الگوهای تعامل زناشویی افراد تمایزنایافته: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 62، اردیبهشت 1402، صفحه 89-119

زینب عبدیوسفخانی؛ علی اکبر سلیمانیان؛ زینب گل پیچ


شناسایی فشارزاهای روان‌شناختی والدین زنان مطلقه (مطالعه کیفی)

دوره 16، شماره 56، آذر 1400، صفحه 41-65

مرضیه نوروزی؛ احمد حیدرنیا؛ زینب گل پیچ


طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی؛ نظریه داده بنیاد

دوره 14، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 25-54

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی