نویسنده = علی فرهادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست‌های مدیریتی در مدارس دولتی

دوره 8، شماره 25، زمستان 1393

غلامحسین نیکوکار؛ یاسر علیدادی تلخستانی؛ علی فرهادی؛ علی فرهادی؛ نسیم بهرامی خوشمهر


2. بررسی ارتباط معنا و هدف زندگی و انگیزش تحصیلی با آمادگی برای بی‌حوصلگی در دانشجویان دختر

دوره 9، شماره 27، زمستان 1393

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرآبادی؛ علی فرهادی؛ علی فرهادی؛ یزدان موحدی