تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست‌های مدیریتی در مدارس دولتی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 دانشگاه قائمشهر

چکیده

چکیده این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست‌های مدیریتی در مدارس دولتی شهرستان مراغه انجام شده است. با توجه به الگوی مفهومی پژوهش، عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی در میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست‌های مدیریتی موثر تشخیص داده شده‌اند. جهت تایید یا عدم تایید تاثیر عوامل فوق، داده‌های تحقیق بر مبنای پرسشنامه محقق ساخته و با نمونه‌ای 256 نفری از مدیران زن شاغل در مدارس دولتی شهرستان مراغه (درطول سال تحصیلی 1392-1390) جمع‌آوری شده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته با استفاده از آزمون پیرسون ثابت و سپس با آزمون t تک نمونه‌ای و نیز آزمون رگرسیون سنجیده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، نشان‌دهنده تایید سه فرضیه اصلی است. به عبارتی عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی در میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست‌های مدیریتی در مدارس دولتی شهرستان مراغه موثر است. درنهایت با توجه به نتایج تحقیق عوامل فرهنگی بیشترین تاثیر را در میزان مشارکت زنان شاغل در احراز سطوح مدیریتی دارند.

کلیدواژه‌ها