نویسنده = خدیجه ابوالمعالی الحسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان

دوره 13، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 109-130

محبوبه مرادی؛ رضا کرمی نیا؛ حمیدرضا حاتمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


3. بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 113-132

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فاطمه محمدتبار کاسگری